Regulamin treści klientów

Regulamin treści klientów

sklepu internetowego swiatsoczewek.com

 

Akt o usługach cyfrowych, znany pod skrótem “DSA” ma m.in. na celu zbudowanie bezpieczniejszego i bardziej sprawiedliwego świata online. Żeby sprostać naszym nowym obowiązkom, przygotowaliśmy dla Was poniższy regulamin:


1. Punkt kontaktowy.  


Wyznaczyliśmy punkt kontaktowy do kontaktu zarówno z organami państw członkowskich, Komisji i Rady Usług Cyfrowych, jak i klientami naszego sklepu internetowego pod adresem mailowym kontakt@swiatsoczewek.com.


Po drugiej stronie czeka człowiek (lubimy roboty, natomiast w kontakcie wolimy pozostać osobiście). Punkt kontaktowy funkcjonuje w godzinach działania Sklepu, tj. w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 16:00 czasu polskiego. Komunikacja jest możliwa w języku polskim oraz angielskim.


2. Definicje.


Sprzedawca - eCommerce Factory S.A. z siedzibą w Żydowo, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 21, 62-241 Żydowo, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000413308, której dokumentacja spółki jest przechowywana w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP 7842472648, o kapitale zakładowym wynoszącym 900 796,00 zł pokrytym w całości.

Sklep - serwis sprzedażowy online, za pomocą którego Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim prezentację towarów, składanie zamówień, dodawanie Treści Klienta oraz zawieranie Umów na odległość, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.swiatsoczewek.com.

Klient - każdy użytkownik Sklepu, w tym Kupujący oraz każdy użytkownik Portali Społecznościowych Sprzedawcy.

Treści Klienta — wszelkie dane lub informacje wytwarzane lub dostarczane przez Klientów w ramach korzystania ze Sklepu lub Portali Społecznościowych Sprzedawcy, które wypełniają definicję usług pośrednich wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 października 2022  – Akt o usługach cyfrowych (DSA), w postaci:

- opinii o Towarach, Sklepie lub Sprzedawcy, a także komentarzy


3. Zasady opiniowania oraz warunki dopuszczalnych Treści Klientów.


a) Dodawanie opinii oraz komentarzy zarówno w Sklepie jak i za pośrednictwem Portali Społecznościowych jest całkowicie dobrowolne. Sprzedawca nie przewiduje za nie żadnych nagród, w szczególności w postaci rabatów czy voucherów.

b) Opinie powinny odnosić się do działalności Sprzedawcy i doświadczeń Klientów w związku ze skorzystaniem z towarów lub usług Sprzedawcy, w szczególności w związku z dokonaniem zakupów za pośrednictwem Sklepu i powinny dotyczyć Sprzedawcy, Towarów lub Sklepu. Komentarze na Portalach Społecznościowych powinny być związane merytorycznie z treściami pojawiającymi się w ramach prowadzonych przez Sprzedawcę profili na tych portalach.

c) Jeśli Klient zamierza zamieszczać Treści Klienta za pośrednictwem Sklepu lub Portali Społecznościowych, jest zobowiązany do formułowania ich w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny.

d) Niedozwolone jest zamieszczanie:

- nielegalnych treści w rozumieniu DSA, czyli treści sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem;

- treści, które w inny sposób niż w pkt a) są niezgodne z dobrymi obyczajami lub Regulaminem treści.

e) W szczególności, niedozwolone jest zamieszczanie Treści Klienta, które:

- naruszają prawo autorskie;

- naruszają dane osobowe jakiejkolwiek osoby trzeciej;

- nawołują do nienawiści lub treści o charakterze terrorystycznym;

- są obraźliwe, dyskryminujące, wulgarne lub naruszające dobra osobiste;  

- zawierają nieprawdziwe informacje lub mogą wprowadzić w błąd innych Klientów;

- zawierają treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne serwisy;   

- są dyskryminujące, obraźliwe, wulgarne, nawołują do nienawiści lub w inny sposób naruszają dobra osobiste;

- stanowią działania konkurencyjne względem Sprzedawcy poprzez promocję usług konkurencyjnych;

- w przypadku komentarzy - nie są związane merytorycznie z treściami pojawiającymi się na Portalach Społecznościowych;

- w przypadku opinii - nie są związane z działalnością Sprzedawcy ani skorzystaniem przez daną osobę  z towarów lub usług Sprzedawcy;

- w przypadku opinii - są dodawane przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia lub obniżenia oceny danego towaru;

- zawierają linki do stron trzecich lub noszą cechy oszustwa lub wyłudzenia w internecie, takie jak scam, phishing, spoofing, spam.

e) W przypadku gdy Sprzedawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób w związku z Treściami Klienta, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu właściwe organy ścigania lub organy sądowe i przekazuje wszystkie dostępne mu informacje na ten temat.

 

4. Zasady moderacji Treści Klientów.


a) Treści Klienta przed publikacją w Sklepie podlegają moderacji. Sprzedawca każdorazowo przed publikacją Treści Klienta przeprowadza czynności weryfikacyjne czy zamieszczone Treści są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem treści. Sprzedawca nie korzysta przy tym z żadnych zautomatyzowanych narzędzi, weryfikacja przeprowadzana jest w sposób ręczny, przy pomocy wyznaczonego personelu Sprzedawcy.

b) Sprzedawca przy czynnościach weryfikacyjnych Treści Klienta działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.

c) W przypadku wykrycia Treści Klienta niezgodnej z Regulaminem treści, Sprzedawca ma prawo podjąć decyzję o zablokowaniu lub usunięciu Treści.

d) W przypadku  podjęcia decyzji o zablokowaniu lub usunięciu danej Treści Klienta, Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta - autora Treści Klienta wobec której Sprzedawca podjął ww. decyzję, wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Sprzedawca ma dostęp do elektronicznych danych kontaktowych danego Klienta i takie zawiadomienie jest zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

e) W przypadku podjęcia działania w postaci zablokowania lub usunięcia Treści Klienta jako niezgodnych z Regulaminem treści Klient, który umieścił daną Treść Klienta, może złożyć odwołanie. Zasady składania i rozpatrywania odwołań znajdują się w punkcie 5 ust. 6 poniżej.

f) Odwołania dotyczące Treści Klientów nie będą rozpatrywane przy użyciu zautomatyzowanych środków. Weryfikacja odwołań odbywa się ręcznie, przy pomocy wyznaczonego personelu Sprzedawcy.


5. Mechanizm zgłaszania niedozwolonych Treści Klientów.  


a) Zarówno Klient jak i każda osoba trzecia może zgłosić Sprzedawcy jeżeli jej zdaniem na jakiejkolwiek stronie Sklepu lub na Portalach Społecznościowych Sprzedawcy znajduje się Treść Klienta niezgodna z Regulaminem treści stanowiąca treść nielegalną w rozumieniu DSA. Zgłoszenia można dokonać drogą mailową na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@swiatsoczewek.com. Zgłoszenie powinno zawierać:

- wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Klienta stanowi nielegalną treść;

- jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji Treści Klienta, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Klienta,

- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE (mowa tu o przestępstwach związanych z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przestępstwach związanych z wykorzystywaniem seksualnym, przestępstwach związanych z pornografią dziecięcą, nagabywaniem dzieci do celów seksualnych, podżeganiem, pomocnictwem i usiłowaniem),

- oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

b) Sprzedawca przygotował wzór zgłoszenia na końcu niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 1), którym zarówno Klient jak i jakakolwiek osoba trzecia może się wesprzeć przy składaniu zgłoszenia, jednak nie jest to obowiązkowe.

c) Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

d) W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Sprzedawca może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Sprzedawcę, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.

e) Sprzedawca rozpatruje zgłoszenia oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do zgłoszonych Treści Klienta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia, w sposób niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Sprzedawca powiadamia bez zbędnej zwłoki osobę lub podmiot zgłaszający o swojej decyzji, a w przypadku uwzględnienia zgłoszenia i podjęcia decyzji o zablokowaniu lub usunięciu Treści Klienta będącej przedmiotem zgłoszenia, Sprzedawca powiadamia o swojej decyzji również autora tej Treści, w obu przypadkach wraz z uzasadnieniem decyzji oraz informacją o możliwości odwołania się od podjętej decyzji. Sprzedawca może nie informować o podjętej decyzji w przypadku, gdy nie posiada odpowiednich elektronicznych danych kontaktowych do którejkolwiek z ww. osób.

f) Od każdej decyzji Sprzedawcy istnieje możliwość odwołania. Odwołanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@swiatsoczewek.com w terminie 14 dni od doręczenia decyzji Sprzedawcy. Odwołanie powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie, dlaczego odwołujący nie zgadza się z decyzją Sprzedawcy. Sprzedawca rozpatruje odwołania w terminie do 14 dni.

g) W przypadku pozytywnie rozpatrzonego zgłoszenia Sprzedawca usunie lub zablokuje zgłoszoną Treść Klienta niezwłocznie.

h) Odwołania autorów Treści lub zgłaszających będą rozpatrywane przez Sprzedawcę lub wyznaczony do tego personel Sprzedawcy. Nie będą one rozpatrywane w sposób zautomatyzowany.


6. Dane osobowe.


a) W związku z realizacją procedury dotyczącej zawiadomień o treściach niedozwolonych, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia DSA, a także w celu umożliwienia publikacji Treści Klienta i ich przechowywania Sprzedawca przetwarza dane osobowe podane w Treści podlegającej publikacji (m.in. adres e-mail, identyfikator IP, nick) a także dane podane w formularzu zgłoszenia niedozwolonych treści (imię, nazwisko, dane adresowe, adres email, treść zgłoszenia).

b) Przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązku prawnego ciążącym na administratorze; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu wykonania umowy (świadczenie usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy a także prawnie uzasadnionym interesie administratora danych w zakresie prowadzenia działalności internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

c) Dane są przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności jako hostingodawcy w rozumieniu rozporządzenia DSA lub do czasu usunięcia Treści Klienta. Zawiadomienia lub treści mogą być również archiwizowane w celu ewentualnego wykazania przebiegu procesu dotyczącego treści niedozwolonych lub w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Treścią Klienta.

d) W przypadku danych zawartych w zawiadomieniach o treściach niedozwolonych nie ma możliwości sprostowania tych danych. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń można sprzeciwić się przetwarzaniu danych, jak również domagać się usunięcia tych danych z bazy , chyba że Sprzedawca wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw drugiej strony. Osoba, której dane są przetwarzane ma zawsze prawo do żądania dostępu do tych danych.


7. Postanowienia końcowe.


a) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

b) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, przez które rozumie się:

- zmiana przepisów prawa;

- dostosowanie treści Regulaminu do orzeczeń organów władzy państwowej lub europejskiej;

- aktualizacja danych identyfikujących Sprzedawcę, w tym danych rejestrowych lub teleadresowych;

- zmiana zakresu, sposobów lub warunków świadczenia przez Sprzedawcę usług elektronicznych w postaci wprowadzenia nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu, w tym zmiany technologiczne oraz techniczne;

- zmiany biznesowe;

- konieczność zmian redakcyjnych takich jak sprostowanie omyłek pisarskich, niejasności lub błędów;

- przeciwdziałanie nadużyciom.

c) Regulamin w aktualnym brzmieniu obowiązuje od 1 marca 2024 r.